Evropski okvir za kvalitetnu i efikasnu praktičnu nastavu

Srednje stručno obrazovanje i osposobljavanje je ključni element cjeloživotnog učenja u okviru kojeg mladi stiču kompetencije i odgovarajuća iskustva potrebna za određena zanimanja i zvanja.

Sistemi srednjeg stručnog obrazovanja i osposobljavanja se razlikuju i u državama-članicama Evropske unije.

Primjetna su tri dominantna modela učenja baziranog na radu koji se suštinski razlikuju u procentu zastupljenosti praktične nastave u poslovnom subjektu: (a) “dualni sistem” u Austriji i Njemačkoj, koji se temelje na sistemu saradnje poslovnih subjekata kao pružalaca obuke i srednjih stručnih škola; (b) drugi model karakteriše obrazovanje u srednjim stručnim školama s uključenim radom u poslovnim subjektima koje procentualno zauzima manje od 50% (najčešće 25-30%) i treći model učenja kroz rad odnosno (c) koji je integrisan u školski program, putem laboratorija, radionica, kabineta…u kojima je cilj simulirati “stvarni život” radnog okruženja, uspostaviti kontakte i/ili saradnju s poslovnim subjektima i razvijati preduzetničke kompetencije. Koji od navedenih modela može biti uspostavljen zavidi od socio-ekonomskih te političkih uslova prisutnih u datoj zemlji.

U martu 2018. a na temelju opsežnog savjetovanja Evropsko vijeće je donijelo 14 ključnih kriterijuma kojima se države članice i relevantni akteri treba da koriste za razvoj kvalitetne i efikasne praktične nastave.

Za procjenu kvaliteta i efikasnosti predloženim okvirom se utvrđuje sedam kriterijuma za uslove učenja i rada:

1.pisani ugovor
2.ishodi učenja
3.pedagoška podrška
4.učenje u stvarnim radnim uslovima
5.plata i/ili naknada
6.socijalna zaštita
7.radni, zdravstveni i sigurnosni uslovi.
U Okviru se predlaže i sedam kriterijuma za okvirne uslove:
1.regulatorni okvir
2.uključenost socijalnih partnera
3.podrška preduzećima
4.fleksibilni putevi učenja i mobilnost
5.profesionalno usmjeravanje i senzibiliziranje
6.transparentnost
7.osiguravanje kvaliteta i praćenje svršenih učenika.

U prilogu Okvir na hrvatskom jeziku.