Informacije o tržištu rada na lokalnom nivou za mjere u obrazovanju i zapošljavanju

Na osnovu metodologije koju je izradio Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja u okviru Helvetasove intervencije Unapređenje javno-privatnog dijaloga u planiranju, izradi, provođenju i evaluaciji mjera na polju razvoja vještina u formalnom i neformalnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada i zahvaljujući iskazanom interesu i uloženom trudu Grada Trebinja i Razvojne agencije Grada Trebinja izrađen je izvještaj u prilogu.

Potencijalne koristi od predviđanja kratkoročnih i dugoročnih trendova vještina su velike, kako za pojedince, tako i za privredu. Sa aspekta pojedinca, navedeno će smanjiti nivo neizvjesnosti vezan za izbor obuka za bolju zapošljivost, a iz perspektive kompanija olakšaće inicijative za obuke koje se tiču uskih grla povezanih s tržištem rada. Donosiocima mjera na polju zapošljavanja, zapošljivosti i obrazovanja pružaju informacije potrebne za iniciranje promjena.

Fondacija Helvetas Moja budućnost nastavlja saradnju s lokalnim partnerima na ciljanom polju.