PREDMET: Poziv za dostavu ponuda za nabavku roba i to: Nabavka školske opreme

Fondacija Helvetas Moja Budućnost Vas poziva da dostavite ponudu, a prema uslovima navedenim u ovom pozivu.

Predmet ugovora je je nabavka roba, školske opreme (alata, elektroničkih komponenti, setova za pneumatiku, PLC-a, arduino seta i didaktičkog robota) za Srednju strukovnu školu Široki Brijeg.

Poziv, kao i ostalu dokumentaciju u skladu sa tim, možete preuzeti na sljedećim linkovima ➔   Poziv za dostavljanje ponuda 017 2021

Anex I – Obrazac za ponudu

Aneks II – Obrazac za cijenu ponude

Anex III – Nacrt ugovora