Tehničar za mehatroniku

Fondacija Helvetas Moja Budućnost je podržala studiju opravdanosti za uvođenjem zanimanja Tehničar za mehatroniku u Srednju strukovnu školu u Širokom Brijegu. Svrha dokumenta je bila da kroz opisivanje i analizu aktivnosti da odgovor da li je opravdano uvođenje zanimanja Tehničar za mehatroniku u Srednju strukovnu školu Široki Brijeg, da li pomenuta škola ispunjava uslove za realizaciju nastavnog procesa i na koji bi se način isti realizovao, kakvo je trenutno stanje na evidenciji Službe za zapošljavanje, te koliko su privrednici zainteresovani za navedeno zanimanje.

Polazna osnova izrade dokumenta bila je analiza dostupnog Nastavnog plana i programa ciljanog zanimanja Tehničar za mehatroniku, kao i zakonskih akata i pravilnika, pedagoških standarda i normi, usmjerenih prema ustanovljenju mogućnosti realizacije nastavnog procesa u školi kao i privredi. Zatim, urađeno je istraživanje potreba tržišta rada kao i mogućnosti tržišta rada usmjereno prema ciljnom zanimanju, a sve uz detaljnu analizu trenutne evidencije nezaposlenih osoba ciljanog zanimanja evidentiranih u Službi  za zapošljavanje Zapadnohercegovačkog kantona. Elaborat sadrži analizu dosadašnjih aktivnosti vezanih za ispitivanje stavova učenika i roditelja učenika prema novom zanimanju koje škola namjerava uvesti u narednoj školskoj godini, te analizu ankete reprezentativnog uzorka privrednih subjekata sa područja općina Široki Brijeg, Grude i Posušje. Poslodavci ne samo da su zainteresovani za uvođenje ovog zanimanja, već su i iskazali interes da se dio praktične nastave odvija u njihovim kompanijama, te da će pružiti podršku školi kada se radi o opremanju kabineta za praktičnu nastavu.

Na osnovu elaborata može se zaključiti da postoje osnove i da su zadovoljeni uslovi za uvođenje novog zanimanja u Srednju strukovnu školu Široki Brijeg koje će prije svega omogućiti učenicima stjecanje savremenih kompetencija prema potrebama tržišta rada. Isto tako, novo zanimanje bi trebalo da omogući učenicima i vertikalnu prohodnost za nastavak obrazovanja

Uvođenje novog zanimanja Tehničar za mehatroniku u Srednju strukovnu školu Široki Brijeg s jedne strane zadovoljilo iskazane potrebe tržišta rada za izlaznim kompetencijama učenika, a s druge strane i očekivane zahtjeve učenika kao i roditelja učenika za nastavkom školovanja, a prvenstveno zapošljavanjem u struci.

Fondacija Helvetas Moja Budućnost podržala je pomenutu školu i sa izradom alata za karijerno informisanje o zanimanju Tehničar za mehatroniku na osnovu kojih bi se mlade osobe mogle informisati i donijeti odluku o izboru zanimanja.