Povećanje ekonomskih mogućnosti poboljšanjem dostupnosti odgovarajuće kvalifikovane radne snage

Fondacija Helvetas Moja Budućnost je uključena u razvoj i implementaciju koherentnog seta akcija i izgradnje kapaciteta ključnih stejkholdera koji rade na okviru obrazovanja odraslih, te pružanje novih vještina pojedincima i educirane radne snage kompanijama. Kroz saradnju aktera privatnog i javnog sektora, razvijene mjere, doprinose razvoju održivog sistema edukacije odraslih zasnovanog na analizi potreba; i jačaju uloge svakog partnera u sistemu.