Održani webinari!

Fondacija Helvetas Moja Budućnost 19.05.2020. organizovala je dva webinara: “Praktična nastava kod privrednih subjekata u Republici Srpskoj, s fokusom na Grad Trebinje – pravna analiza” i “Praktična nastava kod privrednih subjekata u Zapadnohercegovačkom, Hercegovačko-neretvanskom i Zeničko-dobojskom kantonu -pravna analiza“, s ciljem predstavljanja rezultata Analize koji je, za potrebe projekta, uradila dmb consulting d.o.o. Sarajevo.

S obzirom na sve jaču potrebu da se privredni subjekti aktivnije uključe u provođenje praktične nastave, kao i da se stvore uslovi za njeno što efikasnije obavljanje, cilj Analize nije bilo samo ukazati na propuste i nedostatke, već iznijeti zaključke, utvrditi dobre prakse i ponuditi preporuke koje bi, ukoliko se primijene, mogle doprinijeti adekvatnijem funkcionalnom uređenju i realizaciji praktične nastave.

Osnovne teme o kojima se diskutovalo su:

  1. Prikaz postojećeg zakonodavstva u vezi sa realizacijom praktične nastave;
  2. Angažman učenika na praktičnoj nastavi u privrednim subjektima sa aspekta radnog i socijalnog prava;
  3. Zaštita i sigurnost učenika na praktičnoj nastavi kod privrednih subjekata;
  4. Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja tokom praktične nastave kod privrednih subjekata;
  5. Zaštita od zaraznih bolesti učenika na praktičnoj nastavi kod privrednih subjekata;
  6. Naknada troškova prevoza, troškova ishrane i ostale naknade ili nagrade učenika na praktičnoj nastavi u privrednim subjektima sa poreznim tretmanom ovih naknada;
  7. Ugovorno regulisanje praktične nastave kod privrednih subjekata.

Na webinarima je uzelo učešća preko 50 predstavnika relevantnih ministarstava i drugih vladinih institucija, kompanija, komora, udruženja poslodavaca/preduzetnika, škola, gradskih uprava i ostalih sudionika procesa na ciljanim lokalnim nivoima.

Fondacija Helvetas Moja Budućnost sa svojim lokalnim partnerima nastavlja sa intervencijama na ciljanom području, uvažavajući preporuke proizašle iz diskusija i podržavajući lokalna rješenja.